Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De op deze website gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan het echter voorkomen, dat op de site getoonde gegevens inmiddels zijn gewijzigd of onjuistheden bevat.De Landgoedwinckel wijst iedere aansprakelijkheid in dat verband van de hand.Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.
Afhandelen bestellingen:
Producten die u bij De Landgoedwinckel bestelt, worden op het door u doorgegeven adres geleverd.
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling zo snel mogelijk opgestuurd.
De meeste producten worden per TNT-post bezorgd. Voor het bezorgen van een bestelling worden kosten in rekening gebracht. De kosten worden getoond tijdens de bestelprocedure en zijn hieronder bij “Prijsinformatie” nader aangegeven.Levertijd:
De opgegeven levertijden gelden bij benadering. De Landgoedwinckel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overschrijden van de levertermijn en de opdrachtgever ontleent hieraan niet het recht de overeenkomst te annuleren.
Mocht een product tijdelijk niet op voorraad zijn, dan kan dit een langere levertijd betekenen. Wij stellen u hiervan op de hoogte. De levertijd na uw bestelling is tevens afhankelijk van de tijd tussen uw bestelling en uw betaling.
Overmacht:
In het geval van overmacht wordt de uitvoering van een bestelling opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding, de koper heeft dan echter wel het recht de bestelling te annuleren.

Betalingsvoorwaarden:
De prijzen van de diverse producten op de website en op het bestelformulier zijn vermeld in euro en zijn inclusief BTW. De mogelijke betaalmethoden zijn: via overschrijving naar de bankrekening van De Landgoedwinckel, met iDEAL, of door vooraf overmaken. Bij deze betalingsmogelijkheden zijn uw privacy en veiligheid gewaarborgd. U kunt zelf kiezen voor de door u geprefereerde betalingsmethode.
Prijsinformatie:
Prijzen:
Prijzen op onze website staan vermeld in € (Euro) en zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
Verzendkosten:
Voor bestellingen tot 10 kg en binnen Nederland brengen wij €5,75 verzendkosten in rekening. De wijze van betaling is niet van belang.
Bij bestellingen van meer dan  10kg en binnen Nederland wordt €12,95 rekening gebracht.
Bestellingen  buiten Nederland moeten inclusief € 8,95 aan verzendkosten vooraf worden betaald op rek.376249897 t.n.v. De Landgoedwinckel te Echten

Verzending van alle door De Landgoedwinckel geleverde goederen zijn voor rekening en risico van de klant.
Geldigheid van weergegeven prijzen:
Als door een typefout of technische storing de prijs, het tarief of andere voorwaarden van een product verkeerd is weergegeven op www.Landgoedwinckel.com en tegen verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan De Landgoedwinckel weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.
Prijzen zijn overigens slechts geldig op het moment van publicatie op www.Landgoedwinckel.com tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Aansprakelijkheid:
De Landgoedwinckel kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina
www.Landgoedwinckel.com voorkomende gegevens niet volledig garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op www.Landgoedwinckel.com weergegeven gegevens.
De Landgoedwinckel is niet aansprakelijk voor direct of indirect door de opdrachtgever of derden geleden schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie), als gevolg van niet of niet tijdige levering.
Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Landgoedwinckel, danwel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.
Klachten/reclames:
De koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de koper binnen een termijn van acht dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan

aan De Landgoedwinckel op het adres: info@Landgoedwinckel.com mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard.
Reclames geven de koper niet het recht betalingen op te schorten. Evenmin is compensatie toegestaan.
Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.
Herroepingrecht:
Gedurende veertien werkdagen na ontvangst van het gekochte product kan de klant de overeenkomt zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen ontbinden. Alleen de kosten en het risico van retourzending komen voor rekening van de klant.
De koper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
De Landgoedwinckel verplicht zich om binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen de bedragen terug te betalen die reeds door de klant betaald zijn.
Overmacht:
In geval van overmacht is De Landgoedwinckel gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van de verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
Als overmacht worden beschouwd omstandigheden buiten de  wil en het toedoen van De Landgoedwinckel, die zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien welke van dien aard zijn, na naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van zijn worden gevergd, zoals overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, bijzonder weersomstandigheden, transport belemmeringen, werkstakingen, gebrek aan voorraden/grondstoffen en/of arbeidskrachten etc.
Bescherming persoonsgegevens:
De Landgoedwinckel behandelt uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres opgeven.
De Landgoedwinckel zal uw gegevens slechts gebruiken voor het uitvoeren van uw bestelling. Deze gegevens worden niet verstekt, verhuurd of verkocht aan derden.
Betalingscondities:
Bij de afhandeling van uw bestelling kunt u kiezen uit verschillende betalingswijzen.  Nadat wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling zo snel mogelijk in behandeling genomen en gereed gemaakt voor verzending of afhaling.
Betaling dient te geschieden, zonder enige korting, binnen het aantal dagen na factuurdatum zoals vastgelegd op de facturen, door storting of overmaking op een door ons opgegeven bankrekening, waarbij als betaaldatum geldt de valutadatum zoals opgegeven door onze bank na ontvangst van betaling.In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de afnemer gehouden tot betaling van een schadevergoeding als bedoeld in artikel 119a van het Burgerlijk Wetboek.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die De Landgoedwinckel moet maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, één en ander met een minimum van € 100,-.
Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoper uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij is verschuldigd, tenzij anders overeengekomen met de verkoper.
Betalingsmogelijkheden:
Navolgend is aangegeven van welke betalingsmogelijkheden u bij De Landgoedwinckel wel of niet gebruik kunt maken:

iDEAL:
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met iDEAL betalen.
U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank.
Vooruitbetaling middels bank-/postoverschrijving:
Onze gegevens om een overschrijving te doen vanuit Nederland zijn:
Naam: De Landgoedwinckel
Straat: Oshaarseweg 3
Postcode: NL-7932PW
Woonplaats: Echten (Dr)
Rekeningnummer: 376249897
Bij overschrijvingen vanuit een ander land dan Nederland:
Naam: De Landgoedwinckel
IBAN: NL52 RABO 0376249897
BIC: RABONL2U
Wij wachten met de verzending van uw bestelling tot de betaling is bijgeschreven op onze rekening.
Condities m.b.t. levering:
Alle leveringen gebeuren onder behoud van het eigendomsrecht.
Bij de afhandeling van uw bestelling zullen de nodige transportkosten worden toegevoegd aan uw bestelling.
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling zo snel mogelijk in behandeling genomen en gereed gemaakt voor verzending.
Links naar websites van derde partijen:
De links op deze website naar websites van derde partijen staan niet onder controle van De Langoedwinckel
De Landgoedwinckel is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden.
Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door De Landgoedwinckel gezien als een service en niet als een vereiste.

Privacy Statement
Bij bezoek aan deze website kan De Landgoedwinckel© gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten
of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert De Landgoedwinckel©  uw privacy,
onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden
voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode, uw persoonsgegevens door De Landgoedwinckel©
beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de
doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Gegevensverwerking
De Landgoedwinckel©  verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van
persoonsgegevens gericht op het  accepteren en verwerken van orders en om cliënten inzicht te verschaffen in de voortgang van hun aankopen
Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die, door middel van links, via deze website kunnen worden bezocht.